Självledarskapets treenighet

I diskursen kring Framtidens organisationer talas det mycket om tillit, trygghet, ansvarstagande, transparens och självorganisering. Att nå framgång i att på riktigt bygga en organisationskultur som präglas av dessa karaktärsdrag synes förutsätta gott självledarskap. Men vad menar vi egentligen med ”självledarskap”? Hur kan vi utveckla självledarskapet i den organisatoriska kontexten och därigenom bygga framtidens organisationer?

Begreppet ”självledarskap” leder oss lätt till tanken om att just leda sig själv (se vidare Komplexiteten i mänskliga relationer). Men självledarskap handlar enkom vare sig om dig eller mig. Självledarskap är ingen isolerad företeelse, utan behöver förstås i sin organisatoriska och sociala kontext. Självledarskap handlar om oss – du och jag i relation och vad vi tillsammans ska åstadkomma för dem vi är till för. När vi flyttar blicken från egot (jag, mig och mitt) till vi, oss och vårt, är det lättare att förstå att självledarskapet handlar om ömsesidig påverkan och beroenden.

Självledarskapets tre grundförmågor

I syfte att klargöra självledarskap som fenomen har jag hämtat inspiration från Marika Rontys modell för ledarintelligenser (Ledarintelligens,2013). Ronty beskriver tre intelligenser som tillsammans formar individens (chefens/ledarens) ledarskap: Själslig intelligens (SQ), Emotionell intelligens (EQ) och Rationell intelligens (RQ).

Själslig, Emotionell och Rationell intelligens

Traditionellt sett har vi fokuserat mycket på IQ i termer av vad du ska veta för att kunna göra. Det handlar om förmåga till kritiskt tänkande, logik och problemlösning. Men ledarskapet har fler dimensioner och i en omvärld med ökad komplexitet och minskad förutsägbarhet blir SQ och EQ allt viktigare. SQ handlar om mening, helhetstänkande och känslan av sammanhang. Det handlar om vart och varför. EQ handlar om förmågan att hantera sina och andras känslor i relation. En form av social kompetens som svarar på hur vi interagerar och skapar värde tillsammans.

Modellen med dessa tre ledarförmågor torde vara relevant även i självledarskapet, det vill säga det ledarskap var och en av oss behöver ha, och kontinuerligt utveckla, för att växa som människor och i vår profession.

Om du är intresserad av att ta redan på hur vi kan använda modellen för att konkretisera självledarskapets förmågor och utveckling? Och vilka frågor vi behöver ställa oss för att kontinuerligt utveckla vårt självledarskap? Läs hela  hela artikeln som vår kollega Ewa Brafs har skrivit och som är publicerad på Sveriges Ledarskapssajt – Motivation.se.

 

Läs även

Hör gärna av dig