Inte speciellt agila

Organisation, Relationer, ledarskap, information

Din organisation verkar ha ett ganska traditionellt sätt att på hur människor bäst verkar tillsammans som organisation. Förmodligen har ni organiserat er med ambitionen att skapa tydlighet i ansvar och resultat, kanske i någon form av funktionsindelad organisation. Linjeorganisationen är viktig, och cheferna har en central roll i beslutsfattandet – antingen i ledningsgrupper eller i olika styrgrupper. Kanske försöker ni undvika förändringar i själva organisationen för att säkra stabilitet och trygghet för medarbetaren? Många lägger nog också stor vikt vid chefens ansvar för medarbetarnas arbetssituation – både vad gäller arbetsuppgifter, information och utveckling. Det finns kanske ett inslag av att ”delegera uppåt” vilket innebär att chefer tar på sig många arbetsuppgifter som hade kunnat utföras av medarbetarna.

Organisation för anpassningsförmåga, innovationskraft och samarbete

I en mer stabil värld fungerade det ganska bra att fördela ansvar och organisera sig på det sätt som beskrivs ovan. Idag har dock många fastnat i stuprör, långa beslutsprocesser, bristande engagemang och ett aldrig sinande informationsbehov. När allt går snabbare och komplexiteten ökar behöver vi hitta nya sätt att leda och organisera oss för att främja anpassningsförmåga, innovationskraft och samarbete.

Skapa insikt och riktning för transformationen

En viktig startpunkt är att skapa insikt om varför och att ni behöver tänka om hur ni leder och organiserar. Finns inte det, så kommer kommande steg vara svåra. Insikten behöver finnas runt om i organisationen, men är så klart särskilt viktig i ledningen. Som i alla förändringar är det viktigt att formulera en målbild, som både kan inspirera och guida er i ert agerande i transformationen. Försök gärna uttrycka målbilden i klara principer som ni kan använda redan nu, snarare än att beskriva hur allt ska bli sen.

Fortsätt där energin finns

När insikt och riktning finns på plats, så rekommenderar vi att ni fortsätter där energi finns. Använd gärna Sonder Transformation Canvas som en karta över er organisation och vad ni vill utforska. Kanske kan ni låta tvärfunktionella team formas runt kunden för att lösa behov tillsammans. Eller så utforskar ni nya former för beslutsfattandet – där ni söker råd fritt i organisationen av de som kan och påverkas av frågan. Fundera gärna på vad självledarskap betyder för er, och vad utgångspunkt i tillit till varandra betyder för relationen mellan kollegor och mellan chef och medarbetare. Eller så testar ni de möjligheter som finns för att kraftfullt öka transparensen genom enkla digitala verktyg.

 

Läs mer om ditt resultat

 

Inom området – Förnyelse

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

Inom området – Värdeskapande

Inte speciellt agila >

Ganska agila >

Definitivt agila >

 

 

 

TILLBAKA TILL RESULTATSIDAN >

Hör gärna av dig