Riktning

För det ni vill åstadkomma

Vi jobbar med ert varför – med varför ni finns och vad ni vill åstadkomma. För oss spelar det ingen roll om ni kallar det för syfte, vision, mission eller varumärkeslöfte. Men ert varför är viktigt och kan ge både riktning och ramverk för innovation och utveckling. Vi stöttar er också med strategierna för att förverkliga det ni vill åstadkomma. Strategier i form av ställningstaganden och prioriteringar, snarare än planer och milstolpar.

Strategisk samsyn snarare än plan

Idag utmanas affärs- och verksamhetsmodeller i grunden av de förändringar som inte minst globaliseringen och digitaliseringens transformerande kraft för med sig. I många fall innebär det ett nytt sätt att se på organisationens värdeskapande och hur kundens behov kan tillgodoses, exempelvis genom automatisering, digitala leveranssätt eller tillsammans med strategiska partners.

En viktig utgångspunkt i ett strategiarbete är ert syfte, varför ni finns och vad ni vill erbjuda omvärlden. Utifrån det bygger vi tillsammans en gemensam förståelse för framtiden och skapar strategisk samsyn i viktiga förflyttningar och vägvalsfrågor. De långsiktiga målen och strategiska planerna lämnar vi därhän.

En strategi måste vara användbar. Er utstakade riktning och tydliga ställningstaganden ska kunna vägleda ert agerande i både utveckling och vardag. Som ett led i detta jobbar vi också tillsammans med verksamheten för att sätta deras mål, och hitta former för uppföljning som sätter fokus på lärande, snarare än avrapportering.

Kreativa arbetssätt på flera nivåer

Vi använder beprövade och kreativa arbetssätt för att stödja både ledningsgrupper och större grupper av medarbetare i arbetet med att utveckla syfte, affärsmodeller och få strategisk samsyn i viktiga förflyttningar och vägval. Många av våra uppdrag handlar om strategisk inriktning för hela affären. Men vi har också erfarenhet av och jobbar gärna tillsammans med er för att utveckla strategier som fokuserar på enskilda perspektiv i verksamheten. Det kan handla om digitalisering, kommunikation, hållbarhet eller kompetens. Kopplingen till helheten är självklar.

Läs mer

Hör gärna av dig