Definitioner och principer

En karta över olika dimensioner i en organisation

Sonder Transformation Canvas kan ses som en karta över olika dimensioner i en organisation, som är viktiga att förstå och sätta ord på för att kunna förändra. När dimensionerna samspelar och driver mot samma mål skapar de grunden för att utveckla organisationen och framgångsrikt möta kunderna.  

Innovation

Definition: Hur vi ser på och arbetar med förnyelse och utveckling av våra erbjudanden, processer och organisation.

Princip: Innovation är en naturlig del av vår organisation. Vi använder kundinsikter, jobbar hypotesdrivet och vågar pröva utan rädsla för att misslyckas.

Strategi

Definition: Hur vi gör för att ge kraft och skapa förutsättningar för organisationen att utvecklas i en samlad riktning.

Princip: Våra strategier är allas angelägenhet och vi tolkar helheten utifrån vår kontext, snarare än bryta ned den i delar. Strategierna ger oss riktning och hjälper oss att prioritera i både vardag och utveckling.

Styrning

Definition: Hur vi tolkar och tillämpar vår strategiska riktning, och utifrån den planerar, prioriterar och följer vi upp vår verksamhet, ekonomi och resurser.

Princip: Vår styrning bygger på tillit och följsamhet. Därför ser vi mål som verksamhetens eget styrmedel och uppföljning som ett sätt att lära och anpassa utifrån nya förutsättningar.

Kunder

Definition: Hur vi levererar värde till våra kunder, hur vi lär oss av och om våra kunder, och hur vi interagerar med våra kunder.  

Princip: Vi har förmågan att se vår verksamhet ur kundens perspektiv. Vi lär av varje interaktion och ser kunden som en aktiv och medskapande del av vår utveckling. 

Samspel

Definition: Hur vi i organisationen interagerar, möts, koordinerar, arbetar tillsammans och kommunicerar.

Princip: Samarbete mellan individer, team och olika delar av organisationen sker naturligt och vi har strukturer som hjälper oss att sätta helhetens bästa först.

Arbetssätt

Definition: Hur vi väljer och utformar våra metoder, verktyg och arbetssätt för att kunna skapa värde för verksamheten och kunden.

Princip: Vi arbetar tillsammans från början för att skapa värde för kunden, och ser förnyelse som en integrerad del av genomförandet.

Lärande

Definition: Hur vi ser på och skapar förutsättningar för lärande, och hur vi faktiskt lär oss.

Princip: Att ta ansvar för sitt lärande är en självklar del av självledarskapet, och vi har etablerade former för att systematiskt lära av både framgång och motgång.

Organisation

Definition: Hur vi delar in och grupperar oss i organisationen, hur ansvar fördelas och utformas och vem som kan fatta vilka beslut.

Princip: Vårt sätt att organisera oss och fördela ansvar främjar samspel i nätverket och hjälper oss att vara snabba och anpassningsbara i en föränderlig värld.

Relationer

Definition: Hur vi ser på individer och relationer och hur vi arbetar för att stärka våra relationer internt och externt.

Princip: Vi bygger våra relationer utifrån en tilltro till var och ens förmåga att verka för organisationens bästa. och vi arbetar aktivt för att stärka våra relationer – i och utanför organisationen.

Ledarskap

Definition: Hur vi ser på ledarskap och självledarskap, och hur vi agerar som ledning och ledare på olika nivåer i organisationen.

Princip: I vårt ledarskap arbetar vi för att skapa förutsättningar för självledarskap hos alla. Ledningen har en tydlig roll i att sätta riktning och värna systemet, medan ledarroller i verksamheten växlar över tid.

Information

Definition: Hur vi ser på information, hur information skapas och sprids och hur ansvaret för information fördelas och tas i organisationen.

Princip: Vi har hög transparens, och var och en tar ett ansvar för att ta till sig och sprida information. Vi skapar förutsättningar för dialog för att utbyta perspektiv och tolka informationen tillsammans.

 

Hör gärna av dig