Om Sonder

Vi driver  Sonder baserat på agila principer om självorganisering och självledarskap och styr bolaget utan chefer eller enskild ledningsgrupp. Sonder is a consultancy with a mission to develop the organisations of the future. Connect with us!

Vi driver  Sonder baserat på agila principer om självorganisering och självledarskap och styr bolaget utan chefer eller enskild ledningsgrupp. Med utgångspunkt i tillit, transparens och ett självklart ansvarstagande för helheten utvecklar och driver vi Sonder tillsammans. Som stöd har vi format ett antal ledningsteam, med särskilt fokus på frågor som rör marknadsföring, affär, rekrytering och lön med flera.

Alla är
ledare

Alla verkar för företagets bästa

Kärnan i agila organisationer är tron på att människan både vill och kan. Det är också grunden för oss på Sonder. Tillit föder ansvarstagande och ansvarstagande föder i sin tur tillit. Det gör att vi inte har något behov av kontrollsystem, utan litar på att alla verkar för företagets bästa!

Alla fattar de beslut som behövs

På Sonder har alla ett aktivt ansvar att se och agera på behov i syfte att utveckla företaget. Vi prövar oss fram och söker råd från varandra när det behövs. Den som behöver ta ett beslut har mandat att göra det. Ofta sker beslutsfattandet efter dialog med ett par kollegor, eller på gemensamma möten om beslutet berör många av oss. Oavsett hur rådsökandet sker är utgångspunkten alltid att var och en av oss kan fatta de beslut som behövs, så länge det gynnar Sonder.

Allt är transparent

…till och med våra löner!

En grundförutsättning för att vi ska kunna fatta kloka beslut är att vi har tillgång till information. Därav fattar vi inga beslut bakom stängda dörrar eller har låsta mappar. Vi värdesätter också transparens mellan människor och tar ansvar för att lyssna på varandra och varandras idéer. Vi ger och efterfrågar feedback och är beredda att ompröva våra egna tankegångar och beslut.

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!