Organisations­utveckling

Organisationsutveckling är ett utvecklingsperspektiv som återkommer i många av våra uppdrag. Ofta som huvudtema även om organiseringen sällan kan utvecklas oberoende av exempelvis styrning och ledning – eller för den delen beteendemönster och ledarskap.

Vi hjälper dig gärna med organisationsutveckling i form av analys, kartläggning, design och förändringsledning. Våra metoder varierar efter kundens behov och uppdraget, nedan beskrivs återkommande exempel.

Vad vi erbjuder:

Omorganisation

Vi processleder arbetet med att utforska och analysera hur organisationen behöver utvecklas vidare. Det handlar såklart delvis om vilken organisationsstruktur som skapar bäst förutsättningar för verksamheten och samarbetet, men långt ifrån bara. Hur ansvar och roller formas är en lika viktig del, liksom formerna för beslut och samspel mellan organisationens olika delar. Vi erbjuder också vidare processtöd och förändringsledning för kunder som landat i en övergripande design och behöver hjälp i genomförandet.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i exempelvis

 • Organisationsanalys/-översyn ur ett helhetsperspektiv
 • Utforma hypoteser och förslag på organisationsdesign
 • Etablering av nya organisationslösningar
 • Vidare förändringsledning och anpassning i ny organisation

Teambaserade organisationer

Många av våra kunder har en uttalad riktning mot mer teambaserade och samverkande arbetsformer. Vi på Sonder bidrar till förflyttningen med vår agila grundsyn, erfarenhet och förståelse för alla nivåer av organisationen. Inte minst kring hur det teambaserade arbetssättet kan skalas upp från den enskilda teamnivån för att också speglas i organisationsutvecklingen som helhet.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i exempelvis

 • Forma teamindelning och sammansättning
 • Skala upp organisering och ledning i större ”team of teams”
 • Etablera teambaserade arbetsformer och öka teamförmåga

Vi fokuserar på samarbete både inom och mellan organisationens delar, för att minska silobeteende.

Stärkt samverkan inom organisationer

En del av våra uppdrag är helt inriktade på samverkan mellan befintliga organisationsdelar, inte att förändra organisationsstrukturen som sådan. Här driver vi organisationsutveckling tillsammans med kunden och på flera sätt. Vi anpassar hur ansvar tas och delas och vilka roller och samarbetsformer som stärker samspelet. Vi prövar nya mötesstrukturer som främjar samarbete. Vi utforskar också hur beslutfattandet kan effektiviseras och hur information kan delas för att säkra tillit och transparens.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i exempelvis

 • Utveckla samarbete mellan områden med stora beroenden
 • Ge verktyg och coaching för samspelande förhållningssätt
 • Stärka samspelet mellan staber eller centrala funktioner och olika verksamhetsområden
 • Agera processtöd i partnersamverkan med andra aktörer och organisationer

Agil omställning

Sonders förhållningssätt till organisationsutveckling bygger på gediget agila grundprinciper. Det gör att vi får förtroende hos kunder som kraftsamlar särskilt för att leda och organisera med tydlig utgångspunkt i agila lösningar.

Vi är rådgivare, processledare och förändringsledare i hela förändringen. Vi ger strategiskt stöd till ledningen, hjälper till att designa hur förändringsarbetet kan utformas på ett sätt som i sig är agilt, bidrar i utvecklingen av agila arbetsformer och coachar ledare och team att använda dem på ett lärande sätt i vardagen.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i exempelvis

 • Processtöd till ledning och ledare i agil omställning
 • Forma agila lösningar för organisering, styrning och uppföljning
 • Agil förändringsledning
 • Utveckla teamförmåga
 • Praktiskt stöd och coachning i agila arbetsformer

Skala upp agil operativmodell

Våra kunder har allt oftare tydligt agila rötter i sin ledning och styrning. För organisationen i sin helhet från det att den bildades, eller i betydande delar av verksamheten. Hos dessa handlar våra uppdrag ofta om att öka mognaden ytterligare, och att skala upp det agila i takt med att organisationen växer.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i att exempelvis

 • Utforska och föreslå hur befintliga, agila strukturer kan skalas upp
 • Utmana och utveckla former för strategisk ledning och styrning
 • Utveckla agila former för ledning och samordning i större ”team of teams”
 • Anpassa uppdrag och roll hos centrala funktioner som HR, juridik och ekonomi
 • Stärka informationsflöden och samspelsformer för öppenhet och transparens

Behöver ni utveckla er organisation ?

Läs mer om våra tjänster