Styrning och ledning

Styrning och ledning är ett område vi på Sonder tar oss an ur flera perspektiv och på alla nivåer. Ibland ligger fokus på ledningssystemet som helhet, andra gånger på mer specifika styrmodeller för exempelvis verksamhetsstyrning eller utvecklingsportfölj.

Vi har en bred kompetens inom styrning, både traditionella och agila styrformer, och bidrar ofta med att hjälpa våra kunder integrera olika styrformer och verksamheter till en fungerande helhet. Vi stöttar även kunder i att utveckla ledningsgruppens funktion och mötesformer.

Vad vi erbjuder:

Verksamhets- och ekonomistyrning

Kundernas planering och uppföljning av affär och verksamhet är ett återkommande tema i många av våra uppdrag. Ofta leder vi ett övergripande arbete med att förenkla styrmodellen och öka förmågan att styra hela verksamheten, men ger också stöd i den operativa tillämpningen. Syftet är att integrera affärs-, verksamhets- och ekonomistyrningen i en sammanhållen helhet, samt att åstadkomma en snabbare och mer responsiv styrning.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i att exempelvis

 • Utmana och inspirera till förändrade styrprinciper
 • Utveckla former för affärsplanering och uppföljning
 • Skapa effektiv ledningsinformation och datadrivet lärande
 • Etablera metoder och mötesformer för ökat samspel i styrningen

Portföljstyrning och utvecklingsverksamhet

Styrning och ledning kopplat till portföljarbete och utvecklingsverksamhet har länge varit en del av Sonders kärnerbjudande. Idag hjälper vi även många kunder att vidareutveckla sin utvecklingsstyrning genom att tillämpa agila ramverk som SAFe.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i att exempelvis

 • Utforska behov och ge rekommendationer i aktuella utmaningar
 • Organisera portföljarbete, team och roller ur ett kund-/värdeperspektiv
 • Utveckla former och underlag för strategisk prioritering och planering
 • Etablera former för strategidialoger och samplanering
 • Vidareutveckla utvecklingsstyrningen enligt agila ramverk

Sonder & SAFe

Det mest använda ramverket för agil utveckling i större skala är SAFe, vilket vi möter hos allt fler av våra kunder. Vi har förståelse för SAFe på en nivå där vi både kan utmana och anpassa ramverket utifrån kundens unika förutsättningar.

Vi erbjuder stöd i att bland annat:

 • Utforska och förstå behovet av en agil styrning av utvecklingsverksamheten.
 • Designa en transformationsstrategi.
 • Etablera den nya agila utvecklingsorganisationen.
 • Analysera och hantera skav mellan det agila ramverket och de traditionella styrformerna.

Ledningsutveckling

När vi jobbar med ledningsutveckling är syftet alltid att öka förmågan att leda som ett team. I praktiken ofta genom en serie gemensamma ledningsmöten i kombination med individuella intervjuer och coachingstillfällen. Vi har goda erfarenheter av att också delta som facilitatorer, rådgivare eller observatörer i det operativa ledningsarbetet. Upplägg och frågeställningar byggs utifrån den aktuella kundens utmaningar och vardag för att skapa relevans i processen.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i att exempelvis

 • Utforska ledningsgruppens syfte och uppdrag
 • Skapa insikter och samsyn om vilken typ av ledningsgrupp man behöver vara
 • Forma en gemensam bild av gruppens olika perspektiv och hur de nyttjas
 • Öka den kollektiva förmågan i problemlösning, beslutsfattande och kommunikation

Strategiskt ledningsstöd

Vi på Sonder är ett uppskattat stöd till ledningsgrupper, ledare och verksamheter som behöver agera i hög komplexitet och ständig förändring. Det kan vara inom ramen för en period med särskilda förutsättningar, en krissituation, eller som en förstärkning av ledningen i en alltmer komplex verksamhetskontext.

Vi erbjuder erfarenhet och stöd i att exempelvis

 • Forma gemensam ledningsansats för att ta sig an komplexiteten
 • Facilitera möten och dialoger kring aktuella vägval
 • Ta fram klargörande bilder och beslutsunderlag
 • Bidra med kapacitet att agera på utredningsbehov och fattade beslut
Verksamhet- och eknomistyrning

Behöver du guidning kring styrning?

Jonas hjälper dig gärna!
jonas.hallberg@sonder.se

Varför inte lyssna på ett poddavsnitt på ämnet
#44 Att styra med tillit i en reglerad verksamhet

Här hittar du vårt webbinarie
Styrning med en gemensam puls i en agil organisation 

Läs mer om våra tjänster