Case

Agil styrning och ledning

Med fokus på ledningsgruppens egen transformation

Managementkonsulterna Anna Dagnell Liedholm och Jonas Hallberg arbetade i detta case med en kund inom försäkringsbranschen, som sedan några år tillbaka haft en utvecklingsresa mot ökat kundfokus, bättre samarbete i verksamheten och ökad produktivitet. Här, liksom hos många andra kunder vi möter, hade agila arbetsformer redan etablerats inom utvecklingsorganisationen. Nu var ambitionen att utveckla en mer agil ledning och styrning inom hela företaget. Ledningsgruppen såg sin egen roll som en avgörande del i förändringsprocessen och valde därmed att påbörja arbetet i transformationen av sig själva som ledningsteam.

En av de grundläggande utmaningarna var de krockar och mellanrum som ofta uppstod mellan organisationens olika sätt att leda och styra. I viss mån skiljde sig teamkultur och synsätt, men i stora delar var krockarna strukturella. Arbetssätt och styrformer för utveckling kom i otakt med verksamhetens planering och prioritering, och ekonomistyrningen gjorde att resurser låstes upp där det i stället behövde finnas anpassningsbarhet för iterativa utvecklingsprioriteringar.

Helhetsbilden var komplex och förändringsbehoven många, vilket ökade behovet av en agil förändringsstrategi. Initiativen prioriterades stegvis, och fokus lades på ledningsarbetet. Det handlade om utveckling av ledningsgruppen och dess arbetsformer, den gemensamma styrnings- och ledningsfilosofin samt stegvis anpassning av den övergripande styrmodellen.

En workshopserie med fyra sammanflätade teman

Arbetet delades upp i fyra steg med workshoparbete i ledningsgruppen (se nedan), där varje del avslutades med reflektion i kring det aktuella läget: Hur har det gått? Nya insikter och lärdomar? Vad i det nya vi börjat forma kan vi pröva att agera, redan nu?

I de gemensamma workshopparna bidrog Sonder med inspiration kring synsätt och lösningar från andra organisationer och exempel på metoder och verktyg som kunde vara relevanta. Samt genomgående facilitering och stöd i ledningsgruppens egen utvecklingsprocess.

  1. Vilken typ av ledning och styrning tror vi på, och varför? Hur skiljer den sig från hur vi förhåller oss och agerar idag?
  2. Hur fattar vi beslut, delar information och samspelar för en gemensam helhet?
  3. Hur behöver vi anpassa våra former för verksamhetsplanering, budget och uppföljning?
  4. Vad har vi att vinna på agila principer även i linjeverksamhetens olika nätverk och team, och hur skulle en sådan förändring kunna ta sig uttryck i praktiken?

I ett avslutande steg genomfördes en workshop på temat Retrospektiv, med syftet att i en form av halvhalt blicka tillbaka och lära av vad som uppnåtts och hur det gått.

Ett nytt här och nu, och en stärkt samsyn kring både riktning och nästa steg

Det löpande ledningsarbetet förändrades under uppdragets gång, med nya mötesformer och verktyg för exempelvis rådsökande beslutsdialoger. Och kanske ännu viktigare – den gemensamma synen på ledningsgruppens roll och arbetsformer. Den gemensamma bilden tog sig bland annat uttryck i en ny ledningsfilosofi baserad på 7 principer, och ett antal strategiska hypoteser för utveckling av den agila organisationen i sin helhet.

Arbetet resulterade också i konkreta förslag på en anpassad ledningsprocess, med syfte att ta hand om de tidigare nämnda krockarna och mellanrummen. Även i detta perspektiv var bilden i ledningsgruppen nu mer gemensam, med samsyn kring både utvecklingsbehov och huvudsakliga lösningar.

Framgångsfaktorer

  • Ledningsgruppens vilja att investera den tid som behövdes för att nå samsyn och verkliga resultat.
  • Sonders lyhördhet för kundens komplexitet
  • Konsulterna förde under arbetets gång enskilda dialoger med ledningsgruppens medlemmar för att skapa ömsesidig förståelse för de olika avdelningarnas perspektiv, och därigenom förberedde de gemensamma workshoparna ytterligare.
  • Utrymme att pröva nya arbetsformer i ledningsgruppen
  • Behovet av teambaserade arbetsformer i ledningsgruppen upplevdes från början inte självklart, för att gruppen var dynamisk och välfungerande. Synen på behovet förändrades med Sonders engagemang och inspel.

“Vilka de nästa stegen i utvecklingen av organisationens ledning och styrning skulle vara var därmed klarare, och Sonders stöd i slutfasen skiftade till dialoger kring prioriteringar och förändringsstrategi” – Anna Dagnell Liedholm

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!