Case

Kortare ledtider för elnätsutbyggnad

Visualisering över nätutvecklingsprocessens nuläge

Tidig involvering av samtliga aktörer visade sig vara fördelaktigt för att ta fram underlag och utveckla process- och nulägesbeskrivningen.

I september 2021 fick Ei, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya arbetssätt för att bättre koordinera hanteringen av de tillstånd och rättigheter som krävs för att bygga ut eller förstärka det svenska elnätet. Effektivare tillståndsprocesser och kortare ledtider ska bidra till ökad elektrifiering, omställning till nettonollutsläpp från transportsektor och industri, samt till ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv.

Som en del av regeringsuppdraget har Sonder-konsulterna Jenny Jeppsson, Frida Lindgren och Anders Nicolausson kartlagt hur processen ser ut idag för att bygga ut det svenska region- och transmissionsnätet.

Ett intensivt projekt

Under drygt tre månader arbetade vi med att skapa en visualisering över nätutvecklingsprocessens nuläge och beskriva processens olika steg, aktiviteter, komplicerande faktorer, tidsåtgång och berörda aktörer. Vi ledde arbetet med deltagare från Ei, Lantmäteriet, och länsstyrelserna i Norrbotten, Södermanland, Västra Götaland och Kronoberg samt Ellevio, E.ON, Skellefteå kraft och Svenska kraftnät.

Vid projektets start utgick vi från framtaget material från respektive myndighet för att skapa en första förståelse för deras arbetssätt och processer. Myndigheterna har en betydande roll i flertalet av stegen och nätägarna är delaktiga i nätutvecklingsprocessens samtliga steg och driver flera av dessa. För att komplettera myndigheternas inspel involverade vi därför merparten av de större nätägarna tidigt i uppdraget. Det hjälpte oss att få en helhetssyn över processen och en god förståelse för hur processen i realiteten går till.

Dialog var en nyckel till samsyn och förståelse

Under projektet höll vi kontinuerliga möten och intervjuer samt mejl- och telefonkontakt med samtliga aktörer där vi tog del av deras kunskap och erfarenheter. Vi genomförde två workshops med deltagare från Ei, Lantmäteriet och länsstyrelserna som skapade möjligheter för myndigheterna att interagera och samarbeta över myndighetsgränserna. Vi hade ett transparant förhållningssätt där vi löpande delade vårt arbetsmaterial med deltagarna. Bland annat skickade vi rapporten på remiss vid ett flertal tillfällen, där samtliga deltagare fick möjlighet att kommentera och ställa frågor kring rapportens innehåll och vara en del av arbetets framdrift.

Målet med den återkommande dialogen har varit att skapa samsyn och förståelse för aktörernas arbetssätt och nätutvecklingsprocessens nuläge. Men också att säkerställa att kartläggningen av processen blir så rättvisande som möjligt. Den återkommande dialogen hjälpte oss att löpande reda ut frågetecken, tydliggöra och/eller omformulera delar i vårt arbete. Det gjorde att vi kunde anpassa arbetet utifrån feedback och inspel.

”Det var viktigt för oss att materialet vi tog fram var baserat på deltagarnas inspel och kunskap. Den återkommande dialogen har därför varit en framgångsfaktor i uppdraget, som gjorde att vi kunde säkerställa aktörernas accept på framtagen beskrivning av nätutvecklingsprocessen.”

Uppdragets resultat

Vår processkartläggning visar att nätutvecklingsprocessen är en komplex process med många aktörer och intressen att ta hänsyn till. Det var en utmaning att hitta ett rättvisande sätt att visualisera processen på, men genom att kombinera processens linjära steg med arbetsströmmar skapade vi en processkarta som tog hänsyn till parallella aktiviteter.

Trots komplexiteten, visar vårt arbete på goda möjligheter att förkorta ledtiderna i processens respektive steg. Det står klart att viljan att effektivisera processen, och således korta ledtiderna, finns hos såväl myndigheter som nätägare.

Sonders rapport

Arbetet resulterade i ett flertal dokument som kommer att användas vid såväl intern utbildning hos respektive myndighet som vid extern kommunikation för att förklara hur processen ser ut och går till. Projektet har varit mycket spännande och Sonders rapport är ett resultat av många interaktioner och gott samarbete med både nätägare och myndigheter. Tidig involvering av samtliga aktörer visade sig vara fördelaktigt för att ta fram underlag och utveckla process- och nulägesbeskrivningen. Det material vi lämnat över till kunden är ett viktigt första steg i arbetet med att förkorta ledtiderna i nätutvecklingsprocessen.

Projektet har även bidragit med förslag på ledtidsförkortande åtgärder utifrån inspel från myndigheter och nätägare under projektets gång.

Hela rapporten finns publicerad på ei.se och länkad här!

”Tillsammans med uppdragsgivaren har vi i efterhand konstaterat att samarbetet som präglades av återkommande dialog och delaktighet var extremt viktigt för arbetets resultat”.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!