Blogg

Fatta bättre beslut med gemensamma principer

I guiden ”Ett nytt sätt att leda och organisera” presenterar vi vår syn på hur framtidens organisationer behöver förändras för att vara anpassade till de förutsättningar /../

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

I guiden ”Ett nytt sätt att leda och organisera” presenterar vi vår syn på hur framtidens organisationer behöver förändras för att vara anpassade till de förutsättningar som i allt högre grad råder i vår omvärld. Vi tror att vi från grunden behöver anpassa hur vi organiserar oss till dessa nya förutsättningar och därmed utmana industrialismens hierarkiska organisationslogik där några få personer högt i hierarkin anses vara lämpade att fatta beslut.

Vi tror på en långsiktig förändring i våra organisationer där personerna som befinner sig närmast frågan också fattar beslut i frågan och där vi också skiljer på beslut och beredning i högre grad än vi gör idag. En långsiktig förändring i perspektivet att varje organisation tar ett steg i taget givet de förutsättningar som finns i respektive organisation. Vi har sammanfattat några konkreta tips nedan för hur din organisation kan ta de första stegen mot ett effektivt och mer engagerat beslutsfattande.

Formulera gemensamma principer

Genom att formulera några principer kring hur ni fattar beslut i organisationen kan ni undvika långa förankringsrundor i frågor där det inte behövs. En princip kan exempelvis vara att då fråga efter synpunkter hos minst två (och inte fler) personer beslutet berör.

Ta beslut närmre den verksamhet som beslutet berör

En komplex och exponentiellt föränderlig omvärld kräver snabbare beslut. Att se över vem som fattar vilka beslut och fundera över om inte beslut kan fattas av en person som arbetar närmre verksamheten, ger din organisation en bättre reaktionsförmåga. Utgå från att beslut ska fattas där kunskapen om den berörda verksamheten finns, och att helhetssynen skapas via bredare rådsökande i stället för ett ledningsgruppsperspektiv.

Skilj på beredning och beslut

Se över hur beslutsprocesserna ser ut i din organisation. Har ni långa möten där ni bereder underlag? Vilka behöver verkligen vara med utifrån expertis eller påverkan? Vilka har en mer formell roll, och behövs den i mötet? Vilka kan kallas in vid behov? Vilka beslut behöver processas i grupp? Kan vissa beslut istället fattas efter enskild rådgivning med, enligt beslutsfattaren, relevanta personer?

Ett beslutsfattande av den karaktären kräver att det finns tillit i organisationen, en tro till att alla kan fatta kloka beslut och sedan agerar som överenskommet. Finns inte detta kommer strukturer, formella eller informella, byggas upp för att kontrollera de överenskommelser organisationens medarbetare gör.

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!