Blogg

I framtidens organisationer är vi alla ledare – med olika roller

I de komplexa tider vi lever i idag behöver organisationer hitta nya sätt att fungera för att vara effektiva och framgångsrika. Det innebär även förändringar /../

Agil styrning och ledning
Skriven av
Datum
Kategori
Ledarskap, Organisation

I de komplexa tider vi lever i idag behöver organisationer hitta nya sätt att fungera för att vara effektiva och framgångsrika. Det innebär även förändringar i ledarskapet. Utvecklingen visar tydligt på ett större fokus på människor och relationer, och ett ledarskap som mer handlar om att skapa förutsättningar för medarbetare att kunna agera, att visa riktning och att coacha. På så sätt kan organisationen bättre ta tillvara den potential som ofta redan finns i den egna verksamheten.

Det är dags att tänka om

Det nya ledarskapet – som ska var ”coachande”, ”situationsanpassat”, ”tranformerande” etc – läggs dock i hög utsträckning ovanpå det formella chefskapet. Vi tror att det är dags att helt tänka om kring ledarskap, inte bara tänka nytt. Ledarskap behöver utövas genom många olika ledarroller, som ett distribuerat ledarskap i alla roller och på olika nivåer. Chefsrollen behöver stöpas om rejält och släppa taget om den traditionella hierarkiska strukturen och ansvarsfördelningen.

I en modern organisation med ett distribuerat ledarskap ser man sig själv och andra som ledare – ibland med olika fokus och ansvarsområden men likafullt med ett gemensamt ansvar för helheten och den gemensamma riktningen.

Beslut som fattas där verksamheten bedrivs

Allt fler beslut behöver fattas där verksamheten bedrivs, just för att det är där den viktiga kunskapen och erfarenheten finns. Att eskalera frågor till högre ort i den traditionella hierarkin kommer, inte bara bli onödigt tidskrävande, utan också påverka kvaliteten i besluten som fattas. Dessutom riskerar ledningen att fastna i kontrollträsket och inte kunna lyfta sig till att mer ha helhetssyn och skapa förutsättningar för andra att agera i de delar av organisationen de verkar i.

Självledarskap hos individer

Basen i våra organisationer består av oss individer – vi har idag allt mer kunskaper och kapaciteter att utöva kvalificerade tjänster och beslutsprocesser där verksamheten pågår. Det blir tydligt att ansvaret inte bara bör, utan faktiskt behöver, finnas där verksamheten bedrivs. Beslut fattas bäst av de som kan och gör.

Goda förutsättningar för gruppen

Ingen kan arbeta fullständigt isolerat utan för de flesta arbetsuppgifter behövs ett samarbete där flera bidrar till resultatet. Gruppen är och kommer fortsatt vara en viktig arbetsform. Ett effektivt samarbete kan inte alltid uppstå av sig självt – det behöver finnas någon som kan ge individerna stöd och verktyg för att bygga och underhålla den kollektiva förmågan.

[ett-nytt-satt style=””]

Få organisationen att samverka

En organisation är ett system där alla delar behöver samverka med varandra och andra för att nå önskade resultat i sin helhet. Det behövs ledarskap som har fokus på vad som händer mellan delar inom och utanför organisationen, som kan identifiera beroenden och viktiga kopplingar. Något som kan identifiera beröringspunkter mellan olika delar och bistå med kopplingen till helhet och riktning.

Är det dags att tänka om hos er?

Även om det inte är aktuellt för alla typer av organisationer att göra banbrytande förändringar i sina strukturer så tror vi att det är dags att börja se över chefsrollerna och ledarskapsfilosofierna. Är du intresserad av hur ni kan arbeta med att utveckla ert ledarskap eller har andra frågor kring hur ni kan utveckla er organisation som möter framtidens utmaningar och möjligheter – hör gärna av dig till mig eller någon av mina kollegor. Vill du läsa mer om vår syn på framtidens organisationer så är du välkommen att ladda ned vårt whitepaper ”Ett nytt sätt att leda och organisera”.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!