Blogg

Att jobba i team är självklart – eller?

Är team och teambaserade arbetssätt så självklara komponenter i våra organisationer idag att vi inte ens behöver diskutera området? Jag tror inte det. För även /../

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation

Är team och teambaserade arbetssätt så självklara komponenter i våra organisationer idag att vi inte ens behöver diskutera området? Jag tror inte det. För även om teamarbete känns ganska självklart idag, både som fenomen och i teorin, så kan det vara nog så utmanande och svårt i praktiken. Dessutom tenderar vi när något känns självklart att också glömma bort varför vi gör som vi gör.

En sak är i alla fall säker – teamarbetet har ökat markant. Enligt Harvard Business Review så har den tid som vi arbetar tillsammans i olika konstellation ökat med 50 % under de senaste 20 åren.

Varför har det här med team blivit så pass stort?

De flesta av oss tycker nog att det är roligare att jobba tillsammans med andra – att bolla tankar och idéer, hjälpa varandra och tillsammans se till att komma i mål. En nog så viktig anledning, men teamarbetets framfart handlar inte bara om det. Höjer vi blicken så finns det ett antal yttre krafter som bidragit till att allt fler organisationer anammar de teambaserade arbetssätten och använder det som utgångspunkt i organisering av verksamheten.

En ökad flexibilitet

Den ökade komplexiteten och oförutsägbarheten i våra uppdrag innebär att vi måste anpassa våra arbetssätt och skapa en ökad snabbrörlighet och flexibilitet i våra organisationer. Medan den traditionella organisationsmodellen verkar utifrån stabilitet och förutsägbarhet bidrar de teambaserade organisationerna och arbetssätten till ökad anpassningsförmåga, vilket är en av anledningarna till att team blivit en alltmer naturlig utgångspunkt i våra organisationer.

För att skapa flexibiliteten behöver vi öka vår förmåga till samspel och samarbete. Vi behöver också skapa förutsättningar för människorna i organisationen att fånga upp nya signaler, agera på dem och snabbt ställa om. Och det är här team och teambaserade arbetssätt kommer in. När vi samlar de som skapar kundvärde i team, låter dom ta ansvar för sina åtaganden och också ger dom möjlighet att planera och tänka om när förutsättningarna ändras, så ökar vi förmågan till anpassningsbarhet i organisationen.

Hantering av komplexitet

Behovet av att jobba annorlunda än det traditionella handlar också om att möta och ta om hand alltmer komplexa arbetsuppgifter. För att göra det behöver vi allt oftare flera olika kompetenser för att lösa uppgifter och kluriga frågor – vi har med andra ord blivit alltmer ömsesidigt beroende av varandra.

Historiskt har vi kunnat jobba enskilt och sekventiellt, men för att lösa komplexa uppgifter i en allt snabbare takt så behöver vi samla människor som kan samskapa värde för kunden. Helt enkelt fokusera på de som behöver varandra mest, och göra det enkelt för dom att samarbeta. Låta dom ta ett gemensamt ansvar att ro arbetet i land, och genom de teambaserade arbetssätten där man jobbar iterativt i korta cykler med fokus på lärande – uppmuntra innovation.

Autonoma team är viktigt för produktiviteten och snabbheten, det betyder dock inte att de kan bli inåtvända och isolerade öar. Tvärtom behöver teamen effektiva sätt att samspela med såväl andra team och roller som med kunder och intressenter i omgivningen, för att ta sig an alltmer komplexa frågor.

Ta tillvara på engagemanget

De teambaserade arbetssättens genomslag i våra organisationer handlar också om våra drivkrafter och motivation. Nya generationer kommer in på arbetsmarknaden med nya värderingar, och det finns idag ett allt större fokus på självförverkligande, meningsfullhet och tillhörighet – och att ha möjlighet att påverka såväl organisationens utveckling som sin egen.

Och de teambaserade arbetssätten möter, i alla fall bra mycket bättre än de traditionella hierarkiska modellerna, upp människors inre drivkrafter för engagemang och arbetstillfredsställelse såsom syfte, meningsfullhet, autonomi och självförverkligande.

En av grundprinciperna i de teambaserade organisationerna handlar om att distribuera ledarskapet och beslutskraften ut till verksamheten och ut till teamen. Det gör att vi snabbt kan ställa om och anpassa oss till nya förutsättningar, men det handlar ju också om att uppmuntra engagemanget och ansvarstagandet – att möta drivkraften om att vilja vara med och påverka och bidra och då samtidigt på riktigt nyttja potentialen hos människorna ute i verksamheten.

Dessutom har man sett att de teambaserade arbetssätten – där teamen själva åtar sig uppgifter och ansvar i relation till sina teamkollegor snarare än i relation till sin chef – tycks ge en större motivation och drivkraft att faktiskt färdigställa det man åtagit sig.

_____________

Så med det sagt – team och teamarbete må av många upplevas som en självklarhet i organisationen idag. Kanske ställer vi till och med om verksamheten av bara farten, utan så mycket eftertanke.

Men för att på riktigt nyttja potentialen i de nya arbetssätten, och skapa förståelse och engagemang för den förändringsresa som det faktiskt innebär att bli en mer teambaserad organisation, finns det en poäng att först landa i varför ni vill jobba på nya sätt. Vad är era motiv? Handlar det främst om att öka kreativiteten och innovationstakten, minska sårbarheten vid ensamarbete eller för att ni helt enkelt behöver varandras kompetens för att klara av era uppdrag. Eller kanske alltihop? Oavsett finns det, precis som vid alla förändringsresor, ett stort värde i att lyfta blicken och rama in ert varför. Och såklart – landa i det tillsammans.

 

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!