Blogg

Skapa trygghet utan kontroll 

I de flesta företag och organisationer är det uttalat att högsta chefen och ledningsgruppen är ansvariga för strategins genomförande. Det är deras ansvar att säkerställa att det blir gjort, och de är ansvariga för resultatet. Ibland har man lösningar där de strategiska målen har fördelats mellan cheferna i ledningen. Det är förstås naturligt och mänskligt att då vilja styra genomförandet och ta kontroll över situationen.  

Skriven av
Datum
Kategori
Riktning

I de flesta företag och organisationer är det uttalat att högsta chefen och ledningsgruppen är ansvariga för strategins genomförande. Det är deras ansvar att säkerställa att det blir gjort, och de är ansvariga för resultatet. Ibland har man lösningar där de strategiska målen har fördelats mellan cheferna i ledningen. Det är förstås naturligt och mänskligt att då vilja styra genomförandet och ta kontroll över situationen.

Utmaning är dock att vi inte kan kontrollera ett komplext system. Trafikljus och heatmaps över måluppfyllelse ger en känsla av kontroll, men frågan är hur sann bilden är. Kanske har förutsättningarna förändrats så mycket att det är bra att man inte kommit igång med fråga X? Kanske är det en fantastisk prestation att det är gult på mål Y givet att Sofie och Ulf har slutat? Kanske är det slöseri med resurser att projekt Z går som tåget?

Viljan att kontrollera grundar sig ofta i behovet av trygghet. Att du som ledare känner dig trygg i att andra tar ansvar och agerar utifrån de prioriteringar som ni har satt. Att du känner dig trygg i att de prioriteringar som ni har gjort bidrar till det ni vill åstadkomma och resulterar i värde för era intressenter. Tricket i framtidens organisationer blir då att skapa denna trygghet – utan kontroll.

Uppföljning genom total transparens

En viktig nyckel för att skapa trygghet är transparens. Att ni skapar transparens kring alla mål och prioriteringar som gäller för företaget i stort, för delar, för team, för individer. Och att ni är lika öppna med hur det går, vilka resultat som skapas, och vad ni lär er – på alla nivåer. Vid varje givet tillfälle bör både ledning och medarbetare kunna se mål och resultat för sin egen såväl som andra delar av systemet. Idag finns en rad olika systemstöd och appar som underlättar detta och stödjer distribuerad och transparent målsättning och uppföljning. (Googla på OKR så får du en rad exempel.)

Transparens handlar inte bara om att tillgängliggöra information, utan också om att våga vara öppen och ärlig med hur det går – både det som går bra och det som är svårt. Som ledning har man stor påverkan på detta, framför allt genom att själv börja agera transparent men också genom att skapa arenor och tillämpa metoder för uppföljning som fokuserar på lärande snarare än avvikelsehantering.

Uppföljning genom dialog

En av de agila principerna är något förenklat ”dialog framför skriftlig information”. Vi ser det som både viktigt och tillämpbart i styrningen i framtidens organisationer, inte minst i uppföljningen. Dialog mellan människor möjliggör utbyte av olika perspektiv, och är en nyckel för att hantera komplexitet i en situation. Med rätt utgångspunkter uppmuntrar dialog också till reflektion och lärande, som är grunden för att vi ska fortsätta utvecklas och kunna ta oss an nya utmaningar i en föränderlig värld.

För att frigöra utrymme för dialog behöver ni ifrågasätta vad som verkligen behöver dokumenteras och rapporteras, samt hur och till vem rapporteringen ska göras. Som vi tidigare nämnt lägger många väldigt mycket tid på skriftlig uppföljning, något vi tror i stor utsträckning kan ersättas genom strukturerade och korta möten där arbete och resultat delas.

Helhetssyn genom nätverk

Vikten av helhetssyn är ett mantra som de flesta skriver under på. I många ledningsgrupper uttrycks att rollen som medlem i ledningsgruppen kräver att man har ”helhetshatten” på sig. Vi bejakar det, men vill samtidigt utmana er i vad helhetssyn innebär och kan skapas.

Den rådande managementmodellen (hur vi organiserar, leder och styr) är inte bara hierarkisk i sitt synsätt och uttryck, utan även centraliserad.  Det finns en punkt där allt samlas, där alla delarna knyts samman och koordineras. Ledningsgruppen är inte bara högst upp i det hierarkiska systemet, utan också den centrala noden i det centraliserade systemet.

I ett mer distribuerat system skapas helhetssyn istället genom interaktioner i nätverket. Helt enkelt genom att individer och team aktivt söker information, samråder och samarbetar med andra noder i nätverket. När varje del i systemet använder kunskap från en större helhet än sin egen, knyts systemet samman på ett naturligt sätt. Helhetssyn innebär inte att du har koll på allt, utan att du genom interaktioner i ditt närliggande nätverk kan dra nytta av inte bara deras perspektiv, utan också perspektiv som de har fått i sin interaktion med andra.

Guidetips!

Strategier i en föränderlig värld

Guiden ”Strategier i en föränderlig värld” handlar om ett nytt sätt att se på och jobba med strategi. Vi beskriver vilka förhållningssätt som vi ser är viktiga och hur ni kan tar er an centrala moment i ert strategiarbete.

Guiden kan du ladda ner på vår hemsida!

Vi hoppas att guiden ska utmana, inspirera och stödja!

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!