Agila utvecklingsportföljer, motsägelse eller möjlighet?

Agila metoder och förhållningssätt blir alltmer etablerade på den digitala arenan och inom många IT-verksamheter. Många ledningsgrupper har förstått att agilt är det nya svarta och kunskapen om teorierna ökar.

Det är lätt att prata förbi varandra

Ändå är dialogen mellan ledning och agila ambassadörer inte helt enkel. Inte på grund av motstånd, tvärtom söker många ledningsgrupper redan vägar mot en mer snabbfotad utveckling. Avståndet handlar mer om skilda perspektiv och utgångspunkter. Och ibland en så enkel sak som språk.

Traditionella portföljer matchar dåligt med agila principer

Inte desto mindre är det ett möte som rymmer en enorm potential. Traditionella utvecklingsportföljer är byggda för, och väldigt bra på, att hålla ihop helheten. Att prioritera strategiskt och säkerställa både kund- och verksamhetsperspektiv. Däremot är de inte utformade för att hantera hög komplexitet och förändringstakt. Portföljstyrningen har helt enkelt rötterna i en annan logik, där tydlig ansvarsuppdelning och framförhållning var viktigare ledstänger än samverkan och anpassningsbarhet.

Varken spretigt eller centralstyrt

Den typen av styrning blir nu allt mindre hållbar, och vi behöver hitta sätt att få ihop helheten samtidigt som vi distribuerar initiativ- och handlingskraft. Våga släppa taget om de centrala portföljerna, samtidigt som vi för utvecklingsprojekt och förvaltning närmare varandra.

Agila portföljer i en föränderlig värld

Hur ser då en portföljstyrning ut som tar sin utgångspunkt i individer och interaktioner, som bygger på samarbete framför kontraktsförhandling och på kontinuitet i både prioritering och leverans? Du som kan ditt agila manifest känner igen principerna. Vi tror att framtidens portföljstyrning behöver vara mindre hierarkisk, organiseras utifrån kunden, och ha team of teams som ett viktigt nav i den löpande styrningen.

 

Läs även

Hör gärna av dig