Blogg

Rikta utvecklingen med en agil affärsstrategi

Strategier är ett område där en agil utvecklingsstyrning ofta blir något av ett stresstest. För med en styrmodell som bygger på principer om anpassning och ett distribuerat ansvar för strategiska förflyttningar, kan inte strategin i sig vara en så kallad ”ledningsprodukt på molnfri höjd”. Den behöver istället bygga på samma agila principer som utvecklingen.

Skriven av
Datum
Kategori
Organisation, Riktning

I användningen av agila ramverk för utvecklingsstyrning är den övergripande strategin för affären och verksamheten en viktig framgångsfaktor. Den ger en tydlig och gemensam riktning åt organisationens beslutskraft, ligger som grund för prioritering i både portföljer och team, och möjliggör därmed en tillitbaserad styrning av utvecklingsverksamheten. Men för att strategin ska bli verkligt användbar behöver också den vara byggd på agila principer, vilket många gånger inte är fallet.

Många upplever en distans till strategin

I en del organisationer upplever man att det är otydligt vilka de aktuella strategierna är och hur de används. Det påverkar tilliten till utvecklingsverksamheten, och skapar uppfattningen att de verkliga prioriteringarna görs av de som är ”på insidan” och då på oklara grunder.

Många övergripande strategiprocesser är fortfarande också relativt årsbundna och avgränsade i både tid och involvering. Där förs den mer gemensamma och systematiska strategidialogen istället inom ramen för utvecklingsverksamheten. Ur ett digitaliseringsperspektiv får det sällan några direkta konsekvenser, risken är snarare att övriga strategiska perspektiv hamnar lite på efterkälken.

En strategi byggd på agila principer

Strategier är alltså ett område där etableringen av agila utvecklingsportföljer ofta blir något av ett stresstest. För med en styrmodell som bygger på principer om anpassning och ett distribuerat ansvar för strategiska förflyttningar, kan inte strategin i sig vara en ”ledningsprodukt på molnfri höjd”. Den behöver istället bygga på samma agila principer som utvecklingen.

En strategiprocess med samma puls som agila styrningen

Det kan exempelvis ta sig uttryck i en process som iterativt omprövar strategin, snarare än att följa upp att den ”exekveras”. Något som i praktiken ofta görs i samband med större planeringsaktiviteter i agila styrmodeller redan idag (exempelvis i så kallade Big room plannings), men då lite frikopplat från det man ser som den egentliga strategiprocessen.

Involvering av nya roller som medskapare

En agil strategiprocess grundar sig liksom agil styrning också i värdet av att involvera de aktörer som både behöver berika strategin och ta ansvar för resultaten. Här behöver roller i den agila styrningen alltså vara självklara medspelare. En affärsområdeschef som också är ”Business owner” behöver ha båda perspektiven lika nära, och se det som lika naturligt att involvera exempelvis en produktägare som den egna ledningsgruppen.

Innehåll som kan nyttjas som kompass för utvecklingsprioriteringar

En agil strategi tar sig också uttryck i innehållet, som behöver vara format för att verkligen stödja beslut om prioriteringar. Inte (primärt) som en målbild över hur vi vill att allt ska bli på sikt, inte heller som en färdig plan där prioriteringarna i praktiken redan är gjorda. Utan som en kompass, där aktuella fokusområden blir så tydliga att det i portföljen går att värdera om A just nu är viktigare att lägga utvecklingskraft på än B.

Alla verksamheter är digitala på ett eller annat sätt

Hos en del ryms den riktningen i en samlad strategi, medan andra utvecklar det digitala perspektivet mer i en särskild form. Men, glöm inte att alla verksamheter är digitala på ett eller annat sätt, och den digitala ambitionen måste i någon utsträckning spela en roll i den övergripande strategin!

Läs mer

Nyfiken på oss?

När vi vill dela med oss av inspiration, spaningar och vad som händer hos oss gör vi det i Sonder Insight. Det vill du inte vara utan!