Bättre stöd i en växande verksamhet

Vårt samarbete med Folke Bernadotteakademin

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.

FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer.

Sonder har tillsammans med FBA gjort en genomlysning av myndighetens administration och stödverksamhet för att kartlägga problemområden och ge rekommendationer för arbetet framåt. Här intervjuar vi Helén Jarlsvik, stabschef på FBA.

Vad var era utmaningar?

FBA har fått många nya uppdrag på kort tid och därmed vuxit snabbt, utan att vi har haft tid att utveckla myndighetens administration och stödverksamhet på ett strukturerat sätt. Därför hade vi under en tid känt ett behov av att belysa stödet och dess gränssnitt gentemot myndighetens kärnverksamhet. Vi hade en intuitiv känsla om våra problem men ville få ett utifrån perspektiv och få hjälp med en genomlysning och på djupet förstå våra utmaningar.

Varför valde ni Sonder?

Ert upplägg motsvarade det vi efterfrågade och referenserna mötte det vi förväntade oss. Dessutom var ert upplägg både kostnadseffektivt och tidseffektivt.

Hur upplevde du samarbetet?

Jag är väldigt nöjd! Samarbetet har fungerat jättebra. Konsulten var mycket lätt att jobba med. Hon förstod vår verksamhet och satte sig snabbt in i våra problemområden. En framgång var att hon enkelt fick ett brett förtroende och en bra relation med de hon samarbetade med. Det berodde till stor del på hennes förmåga att anpassa sin kommunikation utifrån de hon mötte. Hon genomförde intervjuer och workshops på ett sätt som uppskattades i organisationen.

Vad skulle vi kunna göra annorlunda?

Jag kan inte riktigt komma på något. Konsulten lyckades snabbt lära känna organisationen. Det gick väldigt lätt och det var en fördel att hon gjort uppdrag på andra myndigheter och kunde komma med inspiration och tips därifrån.

Vad bidrog vårt samarbete till?

Vi fick en fördjupad och mer nyanserad problembild genom att konsulten fick fram vinklar och perspektiv som vi tidigare inte hade sett. Det gav oss i ledningsgruppen en samsyn kring problemområden som vi inte varit varse om.

Rapporten innehöll mycket matnyttig information såväl problemanalys men också ett antal rekommendationsområden för förbättringar.

Dessutom tillförde konsulten ett nytt mindset kring ständiga förbättringar och agila metoder. Hon fick oss att reflektera och i workshops och intervjuer bidrog hon med nya perspektiv kopplat till förhållningssätt, samverkan etc. Det var en tankeställare för oss.

Kan du tänka dig att jobba med oss igen?

Ja, absolut!

Skulle du rekommendera andra att jobba med Sonder?

Definitivt. Jag skulle då lyfta fram er förmåga att anpassa er efter kundens behov och att ni är följsamma. Samtidigt har ni en gedigen förståelse för hur myndigheter fungerar och hur andra gör.

Läs våra andra kundröster

Hör gärna av dig